Algemene voorwaarden IkWij

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. IkWij: de Vennootschap onder Firma IkWij gevestigd te Hemmen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85004006.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met IkWij een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel als bepalingen zoals die in dit document zijn opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die IkWij voor de klant gaat uitvoeren. Hieronder worden onder andere verstaan maar niet uitsluitend: het als relatiecoaches bieden van relatietherapie- en coaching door middel van een traject van 1:1 of 2:2 sessies, een online cursus, een online community en losse coachingsessies. Tevens het geven van (gratis) webinars en masterclasses, het organiseren van livedagen voor stellen en opstellingendagen.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen IkWij en de klant op basis waarvan IkWij de diensten zal gaan uitvoeren.

1.6. B2B/zakelijke klant: een overeenkomst gesloten tussen IkWij en een persoon die handelt vanuit een beroep/bedrijf.

1.7. Informatie: alle gegevens die de klant aan IkWij aanlevert.

1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving zoals WhatsApp.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of IkWij worden verstrekt, ingevoerd, opgeslagen en verwerkt.

1.10. Website: www.ikwij.nl


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door IkWij gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, andere verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door een akkoord via de e-mail, het invullen van een aanmeld- en/of inschrijfformulier en/of een bestelling via de website te plaatsen, en expliciet akkoord te geven, verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat met de inhoud hiervan.

2.3. Als er verschillen zijn tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen in een getekende overeenkomst, gaan de bepalingen uit de overeenkomst boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen en/of werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd die door IkWij zijn ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen deze overeenkomst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van de zakelijke klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Andere voorwaarden zijn dus niet van toepassing op de gesloten overeenkomst.

2.6. IkWij mag de algemene voorwaarden altijd wijzigen, ook voor bestaande overeenkomsten.

2.7. Als IkWij de algemene voorwaarden wijzigt, zal IkWij de klant hiervan zowel per e-mail als ook via een eventueel online account van de klant op de hoogte stellen.

2.8. In geval van een wijziging van de algemene voorwaarden mag de klant de overeenkomst ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden geldig worden, of tot maximaal 7 dagen na het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden.

2.9. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, zullen IkWij en de klant in overleg een nieuwe bepaling opstellen om de ongeldig verklaarde bepaling te vervangen. Hierbij moet het doel en de strekking van de ongeldig verklaarde bepaling in het achterhoofd worden gehouden.

 

ARTIKEL 3. AANBOD 

3.1. Als een aanbod van IkWij een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit duidelijk in het aanbod aangegeven. Als er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 24 uur na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant het aanbod niet binnen die 24 uur accepteert, vervalt het aanbod. Het aanbod is daarnaast onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.2. Zolang de klant het aanbod niet binnen de genoemde termijn heeft geaccepteerd, mag IkWij het aanbod en de bijbehorende tarieven intrekken of wijzigen.

3.3. IkWij geeft in het aanbod aan welke dienst, traject en/of digitaal product wordt aangeboden en het aangeboden tarief. Tarieven zijn inclusief 21% btw.

3.4. Als blijkt dat de klant bij de aanvraag onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven, mag IkWij de tarieven en aanvullende voorwaarden aanpassen.

3.5. Het aanbod en/of speciale actie geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.6. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten en/of digitale producten, de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

3.7. IkWij mag een aanbetaling van 50% of een eerste termijn van het overeengekomen tarief aan de klant in rekening brengen. De uitvoering van de diensten en/of de kick-off zullen pas plaatsvinden nadat de aan- of termijnbetaling is voldaan. Tenzij anders overeengekomen, wordt het restantbedrag in één termijn van 50% of in meerdere maandelijkse termijnen aan de klant gefactureerd.

3.8. IkWij mag de tarieven tussentijds wijzigen. Als de tarieven van overeengekomen diensten stijgen na het sluiten van de overeenkomst, dan mag de klant de overeenkomst annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen door wettelijke regelingen of bepalingen zijn hierbij uitgesloten.

3.9. Alles wat buiten het aanbod aan de klant wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig in rekening gebracht.

3.10. IkWij kan niet aan het aanbod worden gehouden als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, en kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST, MEERWERK, ONTBINDEN, ANNULEREN EN WIJZIGEN

4.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant akkoord via de e-mail stuurt,  een intakeformulier ondertekent of een bestelling via de website plaatst. Wijzigingen in gesloten overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk worden gedaan en zijn pas geldig wanneer deze door IkWij en de klant zijn geaccepteerd.

4.2. Na het sluiten van de overeenkomst zal IkWij binnen de afgesproken termijn starten met de uitvoering van de diensten. Als de klant het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt IkWij de acceptatie van het aanbod. Zolang IkWij de acceptatie niet heeft bevestigd, mag de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

4.3. IkWij mag bepaalde werkzaamheden uit laten voeren door derden of zich laten ondersteunen zonder dat de klant daarvan vooraf op de hoogte gesteld moet te worden.

4.4. Als IkWij door onvoorziene omstandigheden, die op het moment van het opstellen van het aanbod nog niet bekend waren, meer werk moet uitvoeren dan is overeengekomen in het aanbod, mag IkWij de daaruit voortkomende meerkosten als meerwerk aan de klant in rekening te brengen.

4.5. De klant, niet-B2B zijnde, kan een overeenkomst die betrekking heeft op een aankoop van een dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden zolang de werkzaamheden nog niet van start zijn gegaan. IkWij mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

4.6. De in artikel 4.5 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de overeenkomst is gesloten. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt de klant dit schriftelijk binnen de termijn aan IkWij.

4.7. Wanneer het traject of een overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, blijft de klant altijd verplicht de reeds uitgevoerde werkzaamheden naar rato te voldoen.

4.8. Indien de overeenkomst B2B is gesloten blijft bij tussentijdse beëindiging het volledige bedrag opeisbaar. Ook als de opzegging voor aanvang van de werkzaamheden en/of het traject plaatsvindt.

4.9. Een losse coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang van de sessie kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 24 uur of het niet tijdig aanwezig zijn wordt de volledige sessie alsnog in rekening gebracht, of wanneer deze al is voldaan wordt deze niet geresituteerd.

4.10. Wanneer de klant een losse coachsessie wil annuleren, is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht om een vergoeding voor de gereserveerde tijd te betalen:

  • annulering tot 24 uur voor aanvang van de sessie: de klant is geen vergoeding verschuldigd;
  • annulering binnen 24 uur voor aanvang of wanneer de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de sessie aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden.

4.11. In aanvulling op artikel 4.7 en 4.10 is de klant in ieder geval verplicht om geleden verlies, gederfde winst en in ieder geval de kosten voor ingehuurde derden te vergoeden.

4.12. Het door de klant geaccepteerde aanbod, eventueel gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden vormen samen de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van beide partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken.

4.13. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop IkWij zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan is IkWij bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.


ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. Iedere overeenkomst tussen IkWij en de klant is een inspanningsverplichting waarbij IkWij de verplichtingen naar beste vermogen en inzicht zal uitvoeren, met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. IkWij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden als het resultaat niet aan de verwachtingen van de klant voldoet.

5.2. IkWij zorgt ervoor dat (vertrouwelijke) informatie die de klant aan IkWij levert zodanig wordt beveiligd dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. De klant is verplicht om alle informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals persoons- en bedrijfsgegevens en informatie over of met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en relevante informatie waar IkWij om verzoekt, tijdig aan IkWij beschikbaar te stellen. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens, ook als ze van derden afkomstig zijn.

5.4. Als de klant de gegevens uit artikel 5.3 niet of niet-tijdig aan de klant beschikbaar stelt en de uitvoering van de werkzaamheden daardoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant. Daarnaast mag IkWij eenzijdig besluiten om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de gegevens door IkWij zijn ontvangen.

5.5. IkWij werkt voor de opdracht op haar eigen locatie met de klant. Indien de klant kenbaar maakt op een andere locatie af te willen spreken dan kan er in overleg met IkWij een afspraak worden ingepland.

Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.

5.6. Als door toedoen van IkWij de uitvoering van de opdracht vertraging oploopt door ziekte of vanwege andere onvoorziene (persoonlijke) omstandigheden, zal IkWij dit zo snel mogelijk schriftelijk, maar altijd binnen 24 uur, aan de klant meedelen.

5.7. De klant moet de benodigde gegevens en/of materialen zoals genoemd in artikel 5.3 en eventuele aanvullende gegevens om een juiste uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken, uiterlijk 48 uur voor aanvang van de kick-off aan IkWij aanleveren.

5.8. IkWij bespreken intern wat er met de klant is besproken, wat er intern wordt besproken zal nimmer zonder de toestemming van de klant met derden worden gedeeld.


ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant moet zich houden aan de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.

6.2. De klant is verplicht om wijzigingen in de gegevens zoals genoemd in artikel 5.3. zo spoedig mogelijk aan IkWij te melden.

6.3. De klant is verplicht om klachten over de door IkWij geleverde diensten en/of digitale producten binnen 7 dagen na de coachsessie maar uiterlijk binnen 30 dagen na afronding van het traject aan IkWij te melden. IkWij streeft ernaar binnen 5 werkdagen op de klacht te reageren.

6.4. De klant is verplicht IkWij een redelijk termijn te geven om het de klacht en/of het geconstateerde gebrek te herstellen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

6.5. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant IkWij van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.

6.7. De klant zal na aankoop direct toegang krijgen tot de online leeromgeving waar de content van de cursus te zien is. Bij annulering van de online cursus komt alleen het deel wat nog niet is vrijgegeven voor restitutie in aanmerking. Indien de gehele cursus direct wordt vrijgegeven is er, tenzij anders is overeengekomen, in zijn geheel geen restitutie mogelijk.

6.8. De klant kan in de online community van IkWij berichten plaatsen. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die worden geplaatst. Berichten mogen geen reclame, ongevraagde acquisitie, spam, discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevatten of op andere manier wijze de wet overtreden en andere deelnemers schaden. IkWij mag deze informatie altijd zonder opgaaf van redenen verwijderen en, indien nodig, de klant direct uit de online community verwijderen.

6.9. De klant wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen via Telegram, IkWij zal op werkdagen deze vragen binnen 24 uur, met uitzondering van vakanties, het weekend en feestdagen, beantwoorden. Vakanties worden tijdig aan de klant gemeld.

Tijdens de vakantie is IkWij niet bereikbaar. De schoolvakanties van de regio Zuid zijn hierbij leidend.


ARTIKEL 7. BIJZONDERE BEPALINGEN COACHSESSIES, ONLINE CURSUSSEN EN ONLINE LEEROMGEVING

7.1. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontlenen aan het traject, het programma en/of de coachsessies en ieder handelen van de klant is voor zijn/haar eigen rekening en risico. IkWij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van IkWij in de praktijk tot uitvoering brengt.

7.2. De inhoud van de sessies zijn niet bedoeld ter vervanging van advies van een psycholoog, psychiater of (andere) arts. Het gebruik van het traject/programma en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de coachsessies en/of het programma, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. IkWij aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Daarnaast heeft IkWij het recht om de coachsessies te staken totdat er contact is geweest met een arts, psycholoog of psychiater als IkWij dit nodig acht.

7.3. IkWij zal nooit vertrouwelijke informatie met derden, zoals o.a. een huisarts, delen zonder dat de klant IkWij daar voorafgaande toestemming voor heeft gegeven. Ditzelfde geldt voor een eventuele casemanager bij een andere instantie.

7.4. De klant erkent dat eventueel resultaat niet direct zicht- en meetbaar zal zijn en dat eventuele resultaten afhankelijk zijn van de inzet van de klant zelf en de manier waarop de klant de opdrachten uitvoert. IkWij geeft geen enkele garanties voor het behalen van een bepaald resultaat door de klant.

7.5. In geval van een traject met een vooraf bepaalde duur is de klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van afspraken of coachsessies. Niet tijdig ingeplande afspraken of sessies komen te vervallen na afloop van de duur van de overeenkomst. Tevens kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

7.6. In uitzondering op artikel 7.5 kan, tenzij anders overeengekomen, het traject enkel in extreme situaties en alleen na overleg met IkWij met maximaal 2 weken worden verlengd.

7.7. IkWij geeft in het aanbod aan hoe lang de content binnen de online leeromgeving beschikbaar blijft nadat het traject/het programma is afgelopen. Indien IkWij toch besluit materiaal (eerder) te verwijderen of te verhuizen, stelt IkWij de klant hier drie maanden voorafgaand aan de verhuizing of verwijdering van op de hoogte, via het meest recente bekende e-mailadres van de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig volgen van de content en eventueel downloaden van bestanden.

7.8. Indien de klant langer toegang wil houden tot de content, kan de klant tegen een meerprijs opnieuw toegang krijgen. Deze verlengde toegang kan de klant aanvragen via de e-mail.

7.9. IkWij mag de content binnen een traject/programma en de online leeromgeving uitbreiden, beperken of aanpassen in verband met kwalitatieve verbeteringen zodra IkWij dit nodig acht.

7.10. Inloggegevens met betrekking tot de online leeromgeving mogen niet met derden worden gedeeld. Indien IkWij waarneemt dat door toedoen van de klant derden toegang hebben tot de online leeromgeving en/of afgeschermde content van IkWij, is IkWij gerechtigd de toegang voor de klant, zonder voorafgaande waarschuwing, te ontzeggen.

7.11. IkWij maakt gebruik van software van een derde partij (leverancier) om de content binnen de online leeromgeving digitaal aan de klant beschikbaar te stellen. IkWij kan niet garanderen dat die software altijd en overal te bereiken is en aanvaard geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk niet bereikbaar zijn van de content.

7.12. IkWij mag de klant verwijderen uit een van de trajecten, programma’s en/of online community indien de klant door het gedrag het programma verstoort en in de toekomst van verdere deelname uitsluiten. Restitutie van betaalde gelden of opheffing van de betalingsverplichting is niet van toepassing.

7.13. De klant is gerechtigd screenshots te maken van de online trainingen, online leeromgeving en/of masterclasses en via social media te delen mits dit gebeurt met vermelding naar het Instagramaccount van IkWij en in beperkte mate.

7.14. IkWij geeft de klant de mogelijkheid, om binnen het traject of het programma met een vooraf bepaalde duur, twee keer een ingeplande coachsessie één keer te verplaatsen, mits dit 24 uur voor aanvang van de sessie aan IkWij wordt gemeld. Indien de klant dit niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan IkWij meldt, de klant zonder afmelding niet aanwezig is voor de sessie of dezelfde sessie voor een tweede keer wenst te verplaatsen, komt de sessie te vervallen. Vervallen of gemiste sessies kunnen niet worden ingehaald.

7.15. Indien IkWij is verhinderd voor een overeengekomen coachsessie binnen het traject en/of het programma, zal in overleg met de klant de sessie worden verplaatst.

7.16. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van de livedagen, webinars, masterclasses en/of live evenementen zoals een familieopstelling van IkWij is niet mogelijk.

7.17. Indien IkWij door onvoldoende aanmeldingen, verhindering van IkWij of ingehuurde derden en/of overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de livedag, webinar, masterclass of live evenement zoals een familieopstelling te verplaatsen, of op een andere locatie laat plaatsvinden, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de dienst voor de nader te bepalen datum. Indien de klant op de nader te bepalen datum niet aanwezig kan of wil zijn, heeft de klant de keuze voor restitutie van het betaalde bedrag. De klant ontvangt binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour op het rekeningnummer waarmee het ticket is aangeschaft.

7.18. Deelname van de klant aan een online groepsactiviteit kan niet worden verplaatst of ingehaald in geval van afwezigheid. IkWij maakt een planning voor de groepsactiviteiten en stelt de klant daarvan tijdig op de hoogte. Indien mogelijk kan IkWij de opname van een groepssessie delen met de klant.

Het niet (kunnen) deelnemen leidt niet tot restitutie van betaalde gelden of opschorting van een betalingsverplichting.

7.19. De klant is niet gerechtigd screenshots te maken van de groepssessies en via social media te delen tenzij dit gebeurt met expliciete toestemming van IkWij en de andere aanwezigen.


ARTIKEL 8. BETALING

8.1. Zodra het aanbod door de klant is geaccepteerd, is ook de verplichting ontstaan tot betaling van het overeengekomen tarief. IkWij biedt geen verzekerde zorg, de kosten zijn voor rekening van de klant zelf en komen niet voor vergoeding in aanmerking.

8.2. Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

8.3. De (termijn)factuur met betrekking tot een traject dient voorafgaand aan de kick-off te zijn voldaan.  

8.4. IkWij biedt de klant de mogelijkheid om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Indien de termijn betaling(en) niet-tijdig worden voldaan, is IkWij bevoegd de werkzaamheden uit te stellen of de toegang tot de online leeromgeving te blokkeren tot een volgende betaling is gedaan.

8.5. Indien niet-tijdige betaling drie keer is voorgekomen, kan IkWij besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen en/of de mogelijkheid tot termijnbetalingen op te heffen en is het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar door IkWij.

8.6. Als de klant niet-tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een verdere ingebrekestelling nodig is.

8.7. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen. In geval van een niet-B2B klant wordt het wettelijke BIK-tarief in rekening gebracht.

8.8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of overlijden aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van IkWij onmiddellijk opeisbaar.

8.9. In aanvulling op artikel 8.8 heeft IkWij het recht de uitvoering van de werkzaamheden of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.10. De klant kan bezwaren tegen de door IkWij verzonden facturen uiterlijk binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk aan IkWij kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal IkWij een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

 

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde diensten, digitale producten, documentatie en/of materialen berusten bij IkWij tenzij anders is overeengekomen. Het is de klant in geen enkel geval toegestaan de geleverde diensten, digitale producten, documentatie en/of materialen, te veelvoudigen, doorverkopen, openbaar te maken en/of aan derden ter beschikking te stellen, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De intellectuele eigendomsrechten op door IkWij ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusief eigendom van IkWij tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.3. IkWij is niet verantwoordelijk voor de informatie en/of content die via de klant met IkWij wordt gedeeld of ter beschikking is gesteld. Indien de door de klant aangeleverde informatie en/of content op een manier inbreuk maakt op rechten van derden en/of in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, zal de klant IkWij vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden eisen als gevolg van dit handelen van de klant.

9.4. Iedere handeling die in strijd is met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht waarbij IkWij recht heeft op een vergoeding ter hoogte van minimaal tweemaal de door IkWij gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.


ARTIKEL 10. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

10.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, behalve als uit het aanbod anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

10.2. De klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behalve als dit expliciet is toegestaan.

10.3. Beide partijen mogen de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling niet aan de verplichtingen voldoet. In ieder geval moet er een redelijke termijn zijn gesteld om de tekortkoming te herstellen.

10.4. In uitzondering op artikel 10.3. kan IkWij de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving direct geheel of gedeeltelijk beëindigen als zich een dringende reden voordoet waaronder in ieder geval wordt begrepen dat:

  • surseance van betaling aan de klant is verleend;
  • het faillissement van de klant is uitgesproken;
  • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan de betalingsverplichting kan (blijven) voldoen en terugkerende betalingsproblemen;
  • de klant handelt in strijd met de openbare orde, goede zeden en/of wet- en regelgeving;
  • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
  • de klant handelt in strijd met een verplichting die voortkomt uit de overeenkomst;
  • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk al dan niet per aangetekend schrijven en redelijke richtlijnen en/of aanwijzingen van IkWij negeert;
  • er voor IkWij aanwijzingen en/of (nieuwe) feiten en omstandigheden zijn dat IkWij zich niet (meer) naar beste kunnen kan inzetten, bijvoorbeeld vanwege een vertrouwensbreuk met de klant, om de werkzaamheden uit te voeren.

10.5. IkWij zal, indien de overeenkomst wordt beëindigd vanwege een situatie uit artikel 10.4 het resterende bedrag voor de werkzaamheden aan de klant retourneren maar nooit verplicht zijn om een schadevergoeding aan de klant te betalen.

10.6. Als IkWij op het moment van de beëindiging zoals genoemd in dit artikel al betalingen met betrekking tot de werkzaamheden heeft ontvangen, zullen deze betalingen niet met terugwerkende kracht worden terugbetaald. Daarnaast blijven bedragen die IkWij vóór de ontbinding aan de klant heeft gefactureerd nog steeds verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. De klant is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren of toepassen van kennis, handelingen en/of adviezen die door IkWij tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden worden gegeven.

11.2. Indien IkWij toch, ondanks artikel 11.1, toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal van het overeengekomen tarief voor de betreffende werkzaamheden. Dit bedrag is in ieder geval altijd beperkt tot maximaal het bedrag wat de verzekeraar in het betreffende geval aan IkWij uitkeert. Als er sprake is van een duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de door de klant laatst betaalde factuur.

11.3. De klant heeft pas recht op een schadevergoeding als de klant IkWij heeft gewezen op de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging tegenover de klant door middel van een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling dient de klant IkWij een redelijk termijn te geven om de tekortkoming te herstellen en/of alsnog na te komen. Alleen wanneer IkWij niet heeft voldaan aan herstel en/of nakoming, heeft de klant mogelijk recht op een schadevergoeding. Als de nakoming en/of het herstel blijvend onmogelijk is, geld het vereiste van een ingebrekstelling niet.

11.4. In aanvulling op artikel 11.2 is IkWij alleen aansprakelijk voor directe schade zoals de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, eventuele redelijke kosten die de klant moet maken om de schade te laten herstellen en redelijke kosten die gemaakt dienen te worden ter voorkoming of beperking van de schade voor zover de klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.5. IkWij is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van IkWij.

11.6. IkWij is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals kosten voor juridische bijstand en voor schade ontstaan door verlies van de gegevens uit artikel 5.3 bij het uitvoeren van de werkzaamheden of wanneer IkWij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11.7. De klant vrijwaart IkWij tegen alle aanspraken van derden, kosten daarbij inbegrepen, die op welke manier dan ook samenhangen met werkzaamheden die IkWij in het kader van de overeenkomst heeft verricht.

11.8. IkWij is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van coachingsessies en/of sessies met paarden. IkWij is niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor eventuele fysieke, materiele, psychische of emotionele schade. Het ondergaan van de coachingsessies en/of sessies met paarden vallen volledig onder het eigen risico van de klant. De klant vrijwaart IkWij voor enige claims met betrekking tot de sessies met paarden door middel van het, voorafgaand aan de sessie, ondertekenen van een vrijwaringsformulier.


ARTIKEL 12. ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN OVERMACHT

12.1. IkWij is niet gehouden aan de verplichting tot het uitvoeren van de werkzaamheden als de nakoming ervan onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht wordt een situatie verstaan waarin partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen en overheidsmaatregelen.

12.2. Indien zich een situatie zoals genoemd in
artikel 12.1 voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de werkzaamheden tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie samen naar een oplossing. Indien de overmacht meer dan 90 dagen heeft geduurd, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

12.3. IkWij is bij het uitvoeren van de werkzaamheden in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar IkWij geen invloed op kan uitoefenen.

IkWij kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van een situatie waarbij de schade te wijten is aan een derde partij waarmee IkWij een overeenkomst is aangegaan.

12.4. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.


ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1. Als de klant in de opdracht bepalingen en/of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden, dan zijn deze bepalingen en/of voorwaarden alleen bindend als IkWij deze bepalingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft geaccepteerd.

13.2. IkWij spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring.

13.3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij met betrekking tot de overeenkomst en de werkzaamheden hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt aangegeven of als dat blijkt uit redelijkheid en billijkheid.

13.4. Indien IkWij in het voordeel van de klant afwijkt van de algemene voorwaarden, kan de klant daar geen rechten aan ontlenen.

13.5. Rechten en plichten die ontstaan uit de overeenkomst kunnen alleen van de klant op een andere partij worde overgedragen als IkWij daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

13.6. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.7. Partijen zullen eventuele conflicten eerst samen proberen op te lossen voordat zij een beroep zullen doen op de rechter.

13.8. Alle conflicten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin IkWij is gevestigd, behalve als een wettelijke verplichting anders bepaalt.


Versie: februari 2024